امنیت ایمیل

ایمیل یکی از رایج ترین راه های موجود برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین اشخاص و سازمان ها است. اطلاعاتی که از طریق ایمیل جابجا می شود ممکن است ارزش زیادی داشته باشند و مورد توجه سارقان و هکر ها باشند. بنابراین نباید ایمیل خود را آسیب پذیر رها کنید. بر ... (ادامه)