حفاظت پیشرفته در برابر تهدیدات سایبری

امروزه اکثر سازمان های بزرگ محیط های IT گسترده ای دارند که پیچیدگی آن به شکل فزاینده ای رو به افزایش است. در بسیاری از این سازمان ها راهکارهایی جهت انجام وظایف خاص پیاده سازی شده اند. بنابراین این سازمان ها نیاز به راهکاری جهت حفاظت پیشرفته سیستم ها دارند... (ادامه)