پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات از مهم ترین راهکارهای مورد نیاز هر سازمانی است که توسط مرکز داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون ارائه می شود. به طور کلی به فرآیند ایجاد و ذخیره سازی یک نسخه کپی از اطلاعات، که در مواقع لزوم بتواند از سازمان در مقا... (ادامه)