امنیت تجهیزات و کاربران نهایی

اگر برای تامین امنیت تجهیزات و کاربران خود نگران هستید، می توانید از راهکار ارائه شده توسط مرکز امنیت شبکه و داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون استفاده کنید. امروزه، با تحول و رشد پیوسته محیط های فناوری اطلاعات، حمله کنندگان سایبری از روش های بسیار پیچید... (ادامه)